UThukela District Municipality

Deputy Mayor

Cllr MH Shange

Deputy Mayor

Email: deputymayor@uthukela.gov.za Telephone: 036 6385100
Cllr MH Shange